Aktuality

Novinky zo života obce Kechnec

13. decembra 2019

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, ako miestne príslušný orgán miestnej územnej samosprávy v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a na základe odporúčania Okresného úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO-2019/011926 zo dňa 13.12.2019

ruší zákaz vstupu verejnosti do časti poľovného revíru Lúky nachádzajúcej sa východne od železničnej trate prechádzajúcej katastrálnym územím obce Kechnec odo dňa 13.12.2019 od 12.00 hod.,

nakoľko dôvody zákazu vstupu do časti poľovných revírov na k. ú. obce Kechnec pominuli.

6. júna 2019

Obec Kechnec Vás srdečne pozýva na Kechnecké dni, ktoré sa budú konať v dňoch 28. a 29. júna 2019, vystúpia: Ander z Košíc, ILLÉS EmlékZenekar a Martin Chodúr. Zároveň Vás pozývame na Art Film Fest, ktorý bude v Kechneci v amfiteátri dňa 20.6.2019 pre­mietať film: Obsluhoval som anglického kráľa. Hosťami premietania budú známi slovenskí herci: Milan Lasica a Martin Huba.

Vstup na všetky podujatia je BEZPLATNÝ !!!!!!!!!!!!!

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Kechnecké dni 2019 a ArtFilmFest 2019

17. mája 2019

Vážené mamičky, Vážení občania, srdečne Vás pozývame na koncert organizovaný pri príležitosti dňa matiek, ktorý sa uskutoční: dňa 17.5.2019 (v piatok) so začiatkom o 18.00 hod. v kongresovej sále Obecného úradu.
Na koncerte vystúpi skupina LUDO KURUC BAND s programom Spomienka na Karola Duchoňa.
Pozývame všetky mamičky, babičky a prababičky, a všetkých občanov obce, aby sa zúčastnili tohto koncertu, aby sme spolu oslávili tento sviatok.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

25. apríla 2019

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec, Vás týmto srdečne pozýva na Súťaž vo výrobe klobás – Klobásový festival, ktorý sa bude konať dňa 4. mája 2019.

Tešiť sa môžete naj na výstavu veteránov a tí najmenší na skákacie hrady.

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Klobásový festival 2019

25. marca 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

E-mailová adresa na zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mail.t-com.sk

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v Kechneci je pracovníčka obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19: Dáša Mičková, tel. č. 055/728 25 12, e-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk

8. júna 2018

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec, Vás týmto srdečne pozýva na Kechnecké dni, ktoré sa budú konať v dňoch 29. a 30. júna 2018.

Tešiť sa môžete najme v piatok na koncert skupiny IMT SMILE

a v sobotu na koncert maďarskej skupiny EDDA Művek

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Kechnecké dni 2018

30. októbra 2017

Oznámenie

Správca obecného cintorína v Kechneci, Obec Kechnec, si dovoľuje upozorniť prenajímateľov hrobových a urnových miest , aby skontrolovali platnosť nájomných zmlúv hrobových miest, lebo 10 ročné nájomné obdobie zmlúv uzavretých v roku 2007 sa chýli ku koncu v mesiacoch september – november 2017. Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového/urnového miesta zostane zachovaný v prípade, že predlžíte nájomnú zmluvu (na 10,20,30 rokov) a uhradíte poplatok za užívanie hrobového/urnového miesta na ďalšie obdobie. Poplatok za prenájom hrobového/urnového miesta na 10 rokov činí 16,60 €. Ďalšie informácie dostanete na obecnom úrade tel. 055/728 25 12.

26. marca

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 bude Obecný úrad Kechnec otvorený každý pondelok a stredu v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.. Vybavovať sa budú iba neodkladné záležitosti.

Vybavovať budeme iba občanov, ktorí majú v obci Kechnec trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo vlastnia nehnuteľnosť v obci Kechnec.

Z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste si najprv telefonicky s pracovníkmi obce na čísle 055/728 25 12 dohodli čas návštevy úradu. Uvedené platí do odvolania.

19. februára

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v Kechneci bude dňa 21.2.2020 v čase od 7.30 do 12.30 hod. z organizačných dôvodov zatvorený.

10. decembra 2019

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do Národnej rady SR v roku 2020:

1. e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (v obci Kechnec je zriadený jeden okrsok): obeckechnec@mail.t-com.sk

2. e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mail.t-com.sk

20. novembra 2019

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

18. októbra 2019

Oznamujeme občanom, že odo dňa 15.11.2019 je most medzi obcami Kechnec a Abaújvár po oprave znovu otvorený.

8. februára 2017

Našu ponuku sme rozšírili o kvalitnú relaxačnú masáž.

CENNÍK MASÁŽE:

1/2 hod. masáž – 10,– EUR

1 hod. masáž – 20,– EUR

Masáž: chrbát, šija, dolné končatiny (+koleno, členky, chodidlá), horné končatiny

  • kombinácia masáže podľa výberu

Rezervácie masáží na t. č.: 055 / 729 56 56

leták

Virtuálny cintorín 

Od októbra je obecný cintorín Kechnec zverejnený aj na internetovej stránke www.cintoriny.sk.

Ide o novinku, ktorá nám umožní navštíviť miesto posledného odpočinku našich blízkych na virtuálnom cintoríne obce Kechnec bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzame. Symbolicky im môžeme zapáliť sviečku či položiť kvety na hrob.

Správca miestneho cintorína: Jaroslav Mura, t. č.: 0907 146 218

Pozrite si tiež zoznam zomrelých k 27. 10. 2015 (pdf, 8 MB)

Športový areál 

Športový areál je vhodný na organizovanie firemných podujatí v kombinácii so športovými aktivitami, teambuldingami a ďalšími neformálnymi outdoor akciami. V roku 2009 bolo dobudované kryté sedenie a komplexné gastronomické a sociálne zázemie.

Čítaj viac

Amfiteáter 

Novozrekonštruované centrum obce a amfiteátrom bolo odovzdané do užívania počas pravidelne organizovaných Kechneckých dní 24. až 25. júna 2011. Ako prví na jeho pódium vystúpili sólisti orchestra Júliusa Selčana Sisa Sklovská a Filip Tůma.

Čítaj viac

V súčasnosti je jediným sponzorom futbalového klubu obec Kechnec. Klub sa neustále snaží získať ďalších sponzorov. Ide o náročný proces, preto rôzne úlohy zabezpečujeme aj z radov dobrovoľníkov, ktorí sa na úkor svojho osobného voľna na amatérskej báze a podľa skromných finančných možností klubu obetujú v prospech výchovy mladej generácie. 

Čítaj viac