Európska integrovaná škola

Projekt Európskej integrovanej školy (EIŠ) má Kechnec vypracovaný už 11 rokov. Je k nemu spracovaná projektová dokumentácia a pozemok bol majetkovoprávne vysporiadaný. Zámerom je zriadiť vyučovací proces, prostredníctvom ktorého žiak absolvuje MŠ, ZŠ, strednú odbornú školu, gymnázium až vysokú školu univerzitného typu (titul bakalár). V najmodernejšom vzdelávacom centre získa prístup ku vzdelávaniu na vysokej jazykovej i odbornej úrovni s možnosťou zamestnanosť sa v priľahlej priemyselnej zóne.

V zámeroch školy sa neopomína ani vedecko-výskumná rovina, laboratóriá, odborné učebne, internát, športoviská vrátane športovej haly. Ide o jeden z najmodernejších návrhov školského zariadenia, kde sa bude vyučovať ako v materinskom, tak i vo svetových jazykoch.

V utorok 2. septembra sa na Obecnom úrade v Kechneci uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol kľúčový pre ďalší posun v realizácii tohto projektu. Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva školstva SR, Európskej komisie, Košického samosprávneho kraja a tiež ďalší experti na základné a odborné vzdelávanie. Konkrétne generálny sekretár európskych škôl pán Kari Kivinen, zástupcovia Univerzity aplikovaných vied HAMK z Hameenlinna vo Fínsku pani Maaret Viskari a pán Martti Majuri, zástupcovia Ministerstva školstva – generálny riaditeľ RNDr. Igor Gallus, Monika Rybová, PaedDr. Eva Obžerová, zástupkyne Školského inšpekčného centra pre európske školy PaedDr. Jana Handzelová a Mgr. Margita Nevrlová a zástupca Košického samosprávneho kraja, vedúceho odboru školstva Ing. Štefana Kandráča.

Projekt EIŠ bude spustený s podporou Ministerstva školstva a zástupcov európskych inštitúcií od septembra 2015. Začiatok výučby bude v Spoločenskom centre obce Kechnec, ktoré sa prispôsobí a zariadi podľa európskych noriem. Po dvojročnej prevádzke, ktorá bude v Spoločenskom centre obce Kechnec sa začne s výstavbu školského zariadenia na zelenej lúke.

Prečo má byť Európska integrovaná škola umiestnená práve v Spoločenskom centre obce Kechnec?

Dôvodom sú historické poznatky o budove. Pôvodne sa v budove terajšieho spoločenského centra, ktoré sme prebudovali a odovzdali do prevádzky v roku 2010, nachádzala základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Škola bola vybudovaná v rokoch 1929 až 1932 a od toho dátumu až do roku 1970 plnila funkciu základnej školy. Po zániku bola premiestnená do Základnej školy v Seni, kde chodili všetky deti z obce Hraničná pri Hornáde teda obce Kechnec. Po jej zániku bola v tejto budove zriadená materská škola pre deti pracovníkov vtedajšieho JRD Hraničná pri Hornáde (v tom čase bola obec politicky premenovaná na Hraničnú pri Hornáde, časť Kechnec a Hraničnú pri Hornáde, časť Milhosť). Až do roku 1986 boli obe obce Kechnec a Milhosť zlúčené do spoločného Miestneho národného výboru a mali spoločnú úradovňu so sídlom v Kechneci. V rokoch 1986 až 1990 boli zlúčené všetky 3 obce: Seňa, Kechnec, Milhosť, z čoho obyvatelia obce Kechnec a Milhosť nemali radosť. Všetko sa v tom čase budovalo v takzvanej strediskovej obci Seňa na úkor ostatných dvoch obcí – Kechnec a Milhosť.

Obec Kechnec bývalú základnú školu a neskoršiu materskú školu dostala v rokoch 1990 –1997 do majetku obce a prebudovala pre vlastné potreby tak, aby kedykoľvek s odstupom času znovu mohla slúžiť ako školské zariadenie. Úpravy na zriadenie Európskej integrovanej školy si budú vyžadovať minimálne stavebné zásahy. Bude ju potrebné vybaviť školskými zariadeniami, učebnými pomôckami tak, aby sme splnili kritéria európskej školy. Kuchyňa bude zachovaná a strava pre deti a personál vrátane MŠ sa bude vydávať v terajšej reštaurácii.

Reštaurácia nezanikne, bude znovuotvorená v novovybudovanom potravinárskom komplexe v strede obce, kde bude zabezpečovať mnoho ďalších služieb ako napr. internetovú kaviareň s knižnicou, podávanie rôzneho občerstvenia (napr. pizze) i výrobu potravinárskych výrobkov. Aj tu sme dbali na viacúčelové využitie komplexu. Preto bude súčasťou aj výrobňa cukrárenských výrobkov prepojená s predajňou čiže cukrárňou.

Už rok je v tomto objekte v prevádzke predajňa potravín, ktorá poskytuje širokú škálu potravinárskych produktov vrátane mäsa a mäsových výrobkov. Aj tu cítiť a vidieť komplexnosť multifunkčného riešenia. Som presvedčený, že pôjde o prosperujúci objekt, ktorý zapadne do širšej koncepcie tejto lokality.

Toľko ku histórii budovy spoločenského centra, ktorá sa ma stať centrom kvalitného vzdelávania na vysokej úrovni. Stretli sme sa i s názorom, ktorý sa zasadzoval o zachovanie fungovania spoločenského centra. Je však nutné uviesť, že terajší nájomca má dlhodobé problémy mesačne platiť nájom, nakoľko príjem z prevádzky je na tak veľký a rozsiahly objekt nepostačujúci. Má vysoké prevádzkové náklady, ktoré sú pre každého nájomcu náročné platiť. To je jeden z najvážnejších dôvod, prečo budeme využívať obecný majetok pre verejnoprospešnú vec, teda na umiestnenie a prevádzku Európskej integrovanej školy.

Ďalším návrhom poslancov bol, aby obec Kechnec zobrala za odplatu do prenájmu objekt ZŠ Seňa a aby v týchto priestoroch zriadila Európsku integrovanú školu. Tento návrh je pre obec Kechnec neprijateľný z rôznych dôvodov. Prečo by si obec Kechnec mala prenajímať cudziu nehnuteľnosť na cudzom katastrálnom území, keď má vlastný objekt, ktorý sa nachádza na katastrálnom území obce? Prečo by obec Kechnec mala investovať svoje finančné prostriedky do cudzej nehnuteľnosti? Obec Kechnec za posledných 35 rokov nemá dobré skúsenosti so spoločnými aktivitami s obcou Seňa.