Erb obce Kechnec

erb_tn_400px
Erb obce Kechnec tvoria nasledovné znaky:

zelené pole štítu, na čiernej pôde strieborná (biela) postava muža v klobúku, ktorý orie so zlatým (žltým) pluhom so striebornou (bielou) radlicou,
pluh ťahá strieborný (biely) vôl so zlatými (žltými) rohami, chomútom a kopytami, nad volom letia tri strieborné (biele) kačice so zlatými (žltými) zobákmi a pásikmi na krku.

pecat_1
Štít: neskorogotický. Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať pochádzajúca z prvej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z r. 1839 je uložený v Krajinskom Archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (Altenburger Pecsétgyüjteménye, V-5). Na pečati s kruhopisom KENYHETZ HELYSÉGE PETSÉTYE 1839 (Pečať obce Kechnec) je vyobrazená na pôde mužská postava orúca s pluhom, ktorý ťahá jeden vôl. Nad ním letia tri divé kačice a pod ním je koleso.
pecat_2
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít autor zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Kechnec po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: Doc. PhDr. Peter Kónya, PhD. Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov