Informácie pre občanov

Vývoz komunálneho odpadu v obci je každý týždeň, vždy v utorok doobeda.

Obecný úrad overuje úradné listiny a podpisy.

Knižnica – v súčasnosti sa robí súpis kníh. O otváracích hodinách Vás budeme informovať.

Zákon č. 583/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Sadzobník správnych poplatkov (pdf)
→ Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon o ochrane osobných údajov (pdf)

Sadzobník služieb platný od 01.01.2010

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví (pdf)

STAVEBNÁ AGENDA
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (doc)
Návrh žiadosti na začatie územného konania (doc)
Ohlásenie drobnej stavby (doc)
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (doc)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním (doc)
Žiadosť o kolaudáciu jednoduchej stavby (doc)
Žiadosť o povolenie terénnych úprav (doc)
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní (doc)
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní II. (doc)