Obecné zastupiteľstvo

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 27. novembra 2010. Občania v Kechneci sa už po šiestykrát mali možnosť zúčastniť demokratických komunálnych volieb. Komunálnych volieb 2010 sa v Kechneci zúčastnilo až 74,97 % všetkých oprávnených voličov.

3
4

Do funkcie starostu obce Kechnec bol už po šiestykrát zvolený JUDr. Ing. Jozef Konkoly. Občania svojimi hlasmi vyslovili dôveru siedmym poslancom, ktorí ich budú zastupovať počas nadchádzajúcich štyroch rokov. Svoj sľub podpisom do kroniky obce potvrdili poslanci Imrich Čamaj, Alena Dudášová, Tibor Lipčej, František Schmidt, Ing. Ladislav Šnír, Tibor Kaško a Ing. Ladislav Danko.

1
2

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Spolu má 7 členov. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce Kechnec, JUDr. Ing. Jozef Konkoly, ak zákon neustanovuje inak.

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon č. 612/2002, pdf, 250 kB)