Služby obce Kechnec

Od osamostatnenia našej obce v roku 1990 až po súčasnosť Kechnec prešiel výrazným posunom v kvalite života jej obyvateľov a služieb, ktoré im obec poskytuje.

V tejto sekcii uvádzame fakty z minulosti, aby sme si vážili, čo všetko máme k dispozícii v súčasnosti.

V roku 1990 sme začínali bez vodovodu, splaškovej kanalizácie, bez čističky odpadových vôd, vodojemu a bez zdrojov pitných vôd (vlastných studní na pitnú vodu), bez domu smútku, bez zvonice, bez parkoviska pred cintorínom. Cintorín bol tiež v schátralom stave, ako aj samotná budova obecného úradu. V schátralom stave boli cesty, nemali sme vybudované žiadne chodníky s odvodňovacím systémom dažďovej vody.

Stred obce vrátane autobusovej zastávky boli v dezolátnom stave, obchodná sieť na miestnej úrovni takmer neexistovala. Materská škola si vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu, bola v majetku prevádzkovateľa JRD. Zlikvidovaná bola dobrovoľná požiarna zbrojnica, neexistovala komplexne vybudovaná infraštruktúra novovytvorených stavebných obvodov pre individuálnu bytovú výstavbu.

Novostavebné obvody Perínskej cesty a Sóósovej záhrady, ulice vedúcej k p. Schmidtovi, ulice vedúcej k starostovi, ulice vedúcej k rodine Medveovej, ulice vedúcej k rodine Ivanových, ulice k 40-bytovej jednotke neboli vybavené vodovodom, splaškovou kanalizáciou, plynom, dažďovou kanalizáciou. Neboli vybudované cesty ani chodníky (mimo ulice vedúcej k rodine Schmidtových, kde bola vybudovaná cesta s chodníkom a s dažďovou kanalizáciou, plyn, vodovod, splašková kanalizácia chýbali).

Do roku 1998 boli aj také ulice, kde neexistovala spevnená asfaltová cesta – napr. ulica vedúca k rodine Grümpnerovcov pozdĺž Sokolianskeho potoka, cesta vedúca k mostíku pre chodcov pri terajšej materskej škole, cesta k 40-bytovej jednotke.

Neexistovala obchodná jednotka pri terajšej autobusovej zastávke, neexistoval športový areál s regeneračným centrom, neexistovala žiadna budova zdravotnej starostlivosti v katastrálnom území obce Kechnec pre deti a dospelých vrátane lekárne, rehabilitácie a zubára.

Neexistoval zmodernizovaný obecný úrad s kongresovou sálou a s kuchyňou. Pivničné priestory obecného úradu neboli stavebne dokončené (v rámci upratovania sme vyniesli 20 nákladných áut odpadu), do obdobia výstavby neboli funkčné sociálne zariadenia, pred úradom nebolo vybudované parkovisko, neexistovalo spoločenské centrum s kongresovou sálou, ubytovaním a parkoviskami, neexistovala 40-bytová jednotka pre bývanie 40 rodín vrátane obchodnej jednotky, kaderníctva, holičstva, kozmetiky a vedľajších priestorov.

Neexistovala priemyselná zóna so zahraničnými a domácimi investormi z 8 štátov sveta s fungujúcou komplexnou infraštruktúrou. Neexistovalo ani 3000 novovytvo­rených pracovných miest a ďalších s tým súvisiacich približne 5000 nepriamych pracovných príležitostí (rôzne podporné služby a dodávky).

V obci nebol rozvinutý kultúrny život. Nemali sme denný letný tábor pre deti, Kechnecké dni, MDD, nekládli sme vence ako spomienku na zosnulých, chýbali tradičné vianočné, fašiangové a veľkonočné slávnosti. V Kechneci nevystupovali populárne hudobné skupiny, ani umelci zvučného mena ako napr. Peter Dvorský s doprovodným orchestrom a opernou speváčkou z Budapešti, p. Ilonou Tokodi. Do roku 2006 sme nemali spracovanú obecnú históriu a chýbali aj obecné symboly – erb, pečať, zástava a insígnie.

Služby obce v súčasnosti:
• Materská škola
• Denné tábory pre deti
• Potraviny
• Prenájom priestorov
• Zdravotné stredisko
• Práčovňa
• Kaderníctvo holičstvo
• Údržba a čistenie
• Odvoz komunálneho odpadu
• Prevádzka cintorína

Všetky služby je možné objednať na Obecnom úrade v Kechneci.
Tel: 055/728 25 12
E-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk