Starosta

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

starosta
JUDr. Ing. Jozef Konkoly je starostom obce Kechnec od roku 1990. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu strojného inžinierstva na Technickej univerzite v Košiciach.

Pod jeho vedením obec Kechnec prešla rýchlym vývojom. Bola vybudovaná Priemyselná zóna Kechnec, ktorá prilákala 16 zahraničných i domácich investorov.Obec postavila profesionálne športové centrum, zdravotné stredisko, kultúrne stredisko, konferenčné centrum a pripravujú sa projekty ako Európska integrovaná škola, Aquapark či závod na spracovanie mäsa a výrobu pekárenských výrobkov.

2
1
1
8

ČO SME UROBILI VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2006 – 2010:

 • vybudovali sme cesty, chodníky a vjazdy do domácností;
 • ukončili sme estetizáciu obce, doplnili sme kvetinové výzdoby, starostlivosť o zeleň, kvety, kríky;
 • vybudovali sme gastro komplex na športovom areáli;
 • začali sme s rekonštrukciou stredu obce;
 • vybudovali sme Stredisko správy a údržby v Priemyselnej zóne Kechnec;
 • dokončili a otvorili sme Spoločenské centrum obce Kechnec (ubytovanie, reštaurácia, kancelárske priestory, parkovisko, oplotenie);
 • vybudovali sme cesty a chodníky do priemyselnej zóny;
 • začala sa výstavba rýchlostnej komunikácie R4;
 • vybudovali sme cestu v Sóósovej záhrade (kobercová úprava, výstavba chodníkov, vjazdov k jednotlivým domácnostiam);
 • zrekonštruovali sme vchod do zdravotno-sociálneho komplexu;
 • zriadili sme lekáreň a gynekologickú ambulanciu;
 • zriadili sme kamerový systém v priemyselnej zóne;
 • nainštalovali sme metropolitnú optickú sieť v celej obci – je to internetový rozvod, ktorý umožní vysokorýchlostné pripojenie na internet do každej domácnosti, IP telefonovanie v rámci obce zdarma a výhodnejšie volania do zahraničia, e-government (elektronický styk občanov s obecným úradom a štátnymi inštitúciami); e-learning (vzdelávanie prostredníctvom internetu), napojenie na bezpečnostný kamerový systém a mnohé ďalšie funkcie;
 • organizovali sme rôzne spoločenské akcie – Deň matiek, MDD, letný denný tábor, Mikuláš, rozsvietenie Betlehema, Pašiové hry, športové hry, Spomienku na zosnulých, Kechnecké obecné dni, tradičný ples, atď.;
 • vydávali sme obecné noviny, prevádzkovali internetovú stránku v troch jazykoch (slovenskom, maďarskom a anglickom), ktorú priemerne za mesiac navštívilo viac ako 1500 ľudí z rôznych krajín;
 • vydali sme obecnú históriu v knižnej podobe;
 • vytvorili sme žiacke a dorastenecké futbalové družstvo.
4
6
7
9

ÚLOHY A PLÁNY PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 – 2014:

 • vybudovanie novostavebného obvodu za cintorínom (2-krát slepá ulica vrátane inžinierskych sietí, chodníkov a prípojok pre každý rodinný dom), majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod prístupovými cestami;
 • rekonštrukcia bytových jednotiek:
  1. bytová jednotka pri Spoločenskom centre, nadstavba s novou strechou, úplné prebudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, prebudovanie sociálnych zariadení a kúpelní, výmena okien, kompletné riešenie vykurovania, podlahy – podlahové krytiny, parkovisko, terénne úpravy, internetový telefónny a televízny rozvod atď.;
  2. rekonštrukcia 40-bytovej jednotky – zakrytie schodiska a jednotlivých terás, príprava technickej dokumentácie a realizácia dvoch výťahov, príprava a realizácia detského ihriska;
  3. rekonštrukcia pôvodnej 6-bytovej jednotky s. č. 46 – nadstavba a vytvorenie podkrovných bytov, riešenie sedlovou strechou, zateplenie, úprava fasády;
 • stavba futbalového ihriska so sociálnym zázemím (šatne, sprchy, atď.), rozvíjanie a starostlivosť o dorastenecké a žiacke futbalové družstvo, postupné vytvorenie seniorského futbalového družstva;
 • pokračovanie v starostlivosti o starších občanov, deti a mládež – organizovanie rôznych podujatí podľa vekových kategórií a záujmov (vianočná tematika, veľkonočná tematika, MDD, športové hry, Kechnecké dni, letné tábory, Spomienka na zosnulých, filmový festival); pravidelné kultúrne podujatia (folklór, moderná hudba, divadlo) organizované v centre obce – v oddychovej zóne;
 • premena stredu obce na oddychové centrum s rôznymi službami – výstavba veľkokapacitnej obchodnej predajne so zameraním na potraviny, cukrárenské a ďalšie výrobky (umiestnená pri terajšom obchode pri autobusovej zastávke); svetelná fontána, vonkajšie kino, nový priestor pre tradičné obecné podujatia;
 • rekonštrukcia stredu obce má aj ďalšie etapy,ktoré budú realizované smerom k existujúcemu športovému areálu a ku 40-bytovej jednotke;
 • zateplenie a nová fasáda na budove materskej školy, kabinety pre učiteľov a vybudovanie detského ihriska;
 • vybudovanie detského ihriska v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou v kostolnej záhrade – prepojenie s materskou školou;
 • dobudovanie Domova dôchodcov – lôžkovej a zdravotníckej čas­ti;
 • rekonštrukcia miestneho cintorína – pokračovanie v estetizácii, čistote a poriadku, vytvorenie galérie drevorezbárskych diel, ktoré budú po celý rok vystavené na cintoríne, budovanie kolumbária – urnovej aleje, usporiadanie hrobov, starostlivosť o cintorín;
 • pokračovanie v príprave na realizáciu Európskej integrovanej školy, podpora pri realizácii projektu Aquapark;
 • starostlivosť o zeleň, kvety, kríky a čistotu obce (kosenie, polievanie atď.);
 • vytvorenie ubytovacích kapacít pre zamestnancov priemyselnej zóny, nakoľko je vysoký dopyt po takomto ubytovaní v tesnej blízkosti priemyselnej zóny;
 • vytvorenie ubytovacích kapacít, ktoré bude v budúcnosti aktuálne pri prevádzke miestneho kúpaliska s aquaparkom.