Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 2/2018 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami platné od roku 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 4/2018 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Kechnec

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce školský klub detí a školskú jedáleň na území obce Kechnec

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 6/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 7/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kechnec č. 8/2018 ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kechnec o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kechnec

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kechnec o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 004/2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4. Územného plánu obce Kechnec