Published: Name Sort
20. 07. 2022 Oznámenie e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov MVK - Voľby 2022 Iné Download
20. 07. 2022 Určenie okrskov a volebných miestností - Voľby 2022 Iné Download
20. 07. 2022 Určenie obvodov a počtu poslancov - Voľby 2022 Iné Download
20. 07. 2022 Zapisovateľ Voľby 2022 Iné Download
15. 07. 2022 Náklady na triedený zber odpadov za 1.Q 2022 Iné Download
14. 07. 2022 Záverečný účet obce Kechnec za rok 2021 Iné Download
07. 06. 2022 Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Iné Download
07. 06. 2022 Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec Iné Download
27. 05. 2022 Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec Iné Download
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy Iné Download
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Download
27. 04. 2022 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Download
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Download
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Download
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Download
21. 02. 2022 Uzensenie - výzva na uplatnenie námietok - vydranie parcely CKN 39-6 Iné Download
15. 02. 2022 Štandardy kvality pitnej a odpadovej vody v roku 2021 Iné Download
07. 02. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Vargová Iné Download
01. 02. 2022 Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš Iné Download
12. 01. 2022 Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová Iné Download
09. 12. 2021 Rozpočet obce Kechnec na roky 2022-2024 Iné Download
09. 12. 2021 VZN 12/2022 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Download
09. 12. 2021 VZN 11/2022 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Iné Download
Facebook