Published: Name Sort
27. 04. 2022 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Download
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Download
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Download
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Download
21. 02. 2022 Uzensenie - výzva na uplatnenie námietok - vydranie parcely CKN 39-6 Iné Download
15. 02. 2022 Štandardy kvality pitnej a odpadovej vody v roku 2021 Iné Download
07. 02. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Vargová Iné Download
01. 02. 2022 Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš Iné Download
12. 01. 2022 Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová Iné Download
09. 12. 2021 Rozpočet obce Kechnec na roky 2022-2024 Iné Download
09. 12. 2021 VZN 12/2022 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Download
09. 12. 2021 VZN 11/2022 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Iné Download
09. 12. 2021 VZN č 10/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Download
09. 12. 2021 VZN 9/2022 o poskytovaní elektronických služieb Iné Download
09. 12. 2021 VZN 8/2022, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Download
09. 12. 2021 VZN 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Download
09. 12. 2021 VZN 6/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Download
09. 12. 2021 VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Download
09. 12. 2021 VZN 4/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Download
09. 12. 2021 VZN 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Download
09. 12. 2021 VZN 2/2022 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Download
09. 12. 2021 VZN 1/2022 o dani z nehnuteľností Iné Download
23. 11. 2021 Rozhodnutie - predĺženie stavebného povolenia - Marelli PWT REA3 Iné Download
Facebook