Published: Name Sort
15. 03. 2021 Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií prie územie KSK na roky 2021-2027 Iné Download
25. 02. 2021 Nízkoulíkova stratégia organizácií v ziaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 - rozsah hodnotenia Iné Download
24. 02. 2021 Oznámenie podľa §82 - výrub Magna PT Iné Download
19. 02. 2021 Ziadosť o územné rozhodnutie - ALAS Kechnec Iné Download
03. 02. 2021 Štandardy kvality dodávky vody Iné Download
02. 02. 2021 Oznámenie o výrube - Lipčei, Lipčeiová, Kunecová Iné Download
02. 02. 2021 Opatrenia na zamedzenie šírenia Afrického moru ošípaných Iné Download
29. 01. 2021 Zverejnenie zámeru - prenájom reštaurácie Iné Download
29. 01. 2021 Výberové konanie - člen MOPS Iné Download
18. 12. 2020 Kechnec dnes 3/2014 Iné Download
10. 12. 2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Michal Labanc, Štefan Labanc Iné Download
08. 12. 2020 Rozpočet obce Kechnec na roky 2021-2023 Iné Download
07. 12. 2020 VZN 1/2021 o dani z nehnuteľností Iné Download
07. 12. 2020 VZN 2/2021 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Download
07. 12. 2020 VZN 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Download
07. 12. 2020 VZN 4/2021 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Download
07. 12. 2020 VZN 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Download
07. 12. 2020 VZN 6/2021 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Download
07. 12. 2020 VZN 7/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Download
07. 12. 2020 VZN 8/2021 ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na Iné Download
07. 12. 2020 VZN 9/2021 o poskytovaní elektornických služieb Iné Download
07. 12. 2020 VZN 10/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Download
07. 12. 2020 VZN 11/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Iné Download
07. 12. 2020 VZN 12/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp Iné Download
07. 12. 2020 VZN 13/2021 o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene Iné Download
Facebook