Published: Name Sort
10. 12. 2021 Kúpna zmluva - Goleňa Zmluvy Download
10. 12. 2021 Zmluva o šírení reklamy - KUENZ-SK Zmluvy Download
10. 12. 2021 Darovacia zmluva - Tibor Koncsol Zmluvy Download
09. 12. 2021 Faktúry 868-870/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 863-867/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 858-862/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 853-857/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 848-852/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 844-847/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 839-843/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Faktúry 836-838/2021 Faktúry Download
09. 12. 2021 Rozpočet obce Kechnec na roky 2022-2024 Iné Download
09. 12. 2021 VZN 12/2022 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Download
09. 12. 2021 VZN 11/2022 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Iné Download
09. 12. 2021 VZN č 10/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Download
09. 12. 2021 VZN 9/2022 o poskytovaní elektronických služieb Iné Download
09. 12. 2021 VZN 8/2022, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Download
09. 12. 2021 VZN 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Download
09. 12. 2021 VZN 6/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Download
09. 12. 2021 VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Download
09. 12. 2021 VZN 4/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Download
09. 12. 2021 VZN 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Download
09. 12. 2021 VZN 2/2022 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Download
09. 12. 2021 VZN 1/2022 o dani z nehnuteľností Iné Download
23. 11. 2021 Rozhodnutie - predĺženie stavebného povolenia - Marelli PWT REA3 Iné Download
Facebook