Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo v Kechneci v súlade s § 18a,  ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kechnec číslo 53/2020 zo dňa 8.10.2020 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 3.12.2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kechnec.


 

Náležitosti prihlášky:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj,

údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

profesijný životopis,

podklady k žiadosti o výpis z registra trestov,

súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Pracovný úväzok: v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Kechnec je pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Kechnec - 0,265 /10 hodín týždenne /.

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť.

Iné nepožadované predpoklady: prax z kontrolnej činnosti vítaná.

Termín ukončenia podávania prihlášok: 19.112020 do 15,30 hod.

 

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Kechnec, 044 58 s označením „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!

                                                                                   JUDr. Ing. Jozef Konkoly

                                                                                     Starosta obce

Facebook