Közzétéve Megnevezés kategória
28. 11. 2022 Návrh VZN č. 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zmluvy Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 13 2023 o miestnom poplatku za rozvoj Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 12 2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 10 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 9 2023 o poskytovaní elektronických služieb Zmluvy Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 8 2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 7 2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 6 2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 5 2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 4 2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 3 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 2 2023 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 1 2023 o dani z nehnuteľností Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce Kechnec na roky 2023-2025 Iné Letölteni
16. 11. 2022 Faktúry 939-950/2022 Faktúry Letölteni
16. 11. 2022 Faktúry 933-938/2022 Faktúry Letölteni
14. 11. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Muszkova Iné Letölteni
14. 11. 2022 Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa Iné Letölteni
14. 11. 2022 Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Letölteni
11. 11. 2022 Faktúry 930-932/2022 Faktúry Letölteni
11. 11. 2022 Faktúry 928-929/2022 Faktúry Letölteni
08. 11. 2022 Faktúry 923-927/2022 Faktúry Letölteni
07. 11. 2022 Faktúry 903-922/2022 Faktúry Letölteni
07. 11. 2022 Faktúra 902/2022 Faktúry Letölteni
Facebook