Materská škola

Materská škola v Kechneci je dvojtriedna s celodennou a poldennou starostlivosťou. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Kapacita materskej školy s najvyšším počtom 48 detí je toho času plne obsadená. Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujú štyri plne kvalifikované učiteľky, vrátane riaditeľky MŠ.

Budova MŠ je po veľkej rekonštrukcii. V rámci rekonštrukcie sa upravili miestnosti, vymenili okná, vchodové dvere, uložila plávajúca podlaha v miestnostiach, vytvorilo sa nové sociálne zariadenie, vynovila fasáda, dobudovala šatňa, vybudovalo vonkajšie detské ihrisko. Upravilo sa, dosiaľ nevyužité podkrovie, kde je vytvorená počítačová učebňa, jazyková učebňa, cvičebňa, riaditeľňa, kabinet učiteliek a skladové priestory. Materská škola poskytuje výučbu anglického jazyka dvakrát týždenne, prácu na interaktívnych tabuliach a na počítačoch, má plne vybavenú telocvičňu a novovybudované detské drevené ihrisko. Deti každoročne absolvujú plavecký výcvik. Deti svoje schopnosti a zručnosti prezentujú na vystúpeniach usporiadaných obcou v čase Vianoc, Dňa matiek, Karnevalu či Dňa detí.

Počítačová učebňa – slúži na rozvíjanie informačných kompetencií detí predškolského veku s cieľom zvládnutia na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami, využívať rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií prostredníctvom informačno-komunikačných technológií: týždenne dvakrát po skupinkách pod pedagogickým dozorom v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti a na počítačovom krúžku každý nepárny týždeň. Učebňa je vybavená počítačovými stolmi, stoličkami, interaktívnou tabuľou. V jazykovej učebni – prebieha 2-krát do týždňa rozvíjanie komunikatívnych kompetencií detí predškolského veku s cieľom rozvíjanie pasívnej a aktívnej slovnej zásoby v štátnom – slovenskom a v cudzom jazyku (krúžková činnosť – anglický jazyk, maďarský jazyk).

Telocvičňa slúži na rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí predškolského veku s cieľom rozvíjania základných lokomočných pohybov, ovládania pohybového aparátu a telesných funkcií a stimulácie pozitívneho postoja k zdravému životnému štýlu. V učebni sa nachádzajú veku primerané telovýchovné náradia a náčinia, ktoré pod pedagogickým dozorom deti využívajú podľa potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj na tanečné, pohybové a relaxačné cvičenia. V učebni sa striedajú jednotlivé triedy podľa harmonogramu v dopoludňajších hodinách pred podávaním desiaty, prípadne aj v popoludňajších hodinách pred podávaním olovrantu, alebo v rámci krúžkovej činnosti v určených dňoch.

Riaditeľka: Mgr. Eva Bittová

Adresa: Materská škola, Kechnec 262, 044 58 Kechnec

Telefón: 055/6962 112

Facebook