Výberové konanie

Obec Kechnec podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme v y h l a s u j e „Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľky Materskej školy, Kechnec 262.“ S predpokladaným nástupom od 01. 09. 2014.

Požadované predpoklady pre uchádzačov:

Spĺňať kvalifikačné predpoklady, pre kategóriu pedagogických zamestnancov učiteľa materskej školy, ovládanie maďarského a anglického jazyka, hra na hudobnom nástroji.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
  • doklad o bezúhonnosti
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – učiteľ MŠ , neotvárať" v termíne do 20. 08. 2014 do 12.00 hod. na adresu:
Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Seňa

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

Facebook