Zverejnené: Názov Zaradenie
14. 12. 2022 VZN 12/2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 9/2023 o poskytovaní elektronických služieb Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 8/2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 7/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 6 2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 5/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 4/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 2/2023 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 1/2023 o dani z nehnuteľností Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 Rozpočet obce Kechnec na roky 2023-2025 Iné Stiahnúť
12. 12. 2022 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Gajdoš Iné Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 980-983/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 977-979/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 975-976/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 967-974/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 962-966/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 957-961/2022 Faktúry Stiahnúť
08. 12. 2022 Faktúry 951-956/2022 Faktúry Stiahnúť
28. 11. 2022 Návrh VZN č. 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zmluvy Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 13 2023 o miestnom poplatku za rozvoj Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 12 2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Stiahnúť
Facebook