Ave sk odpadové hospodárstvo s.r.o.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. www.avesk.sk

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2006. Na trhu služieb v odpadovom hospodárstve a nakladaní s odpadom sa zaoberáme predovšetkým zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu pre komunálnu sféru, priemyselné podniky a živnostníkov, sanáciami starých ekologických záťaží a výrobkami z recyklovaných pneumatík.

Medzi činnosti spoločnosti AVE SK patrí:

 • Zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
 • Zber, dotriedenie a zhodnotenie separovaných zložiek odpadu
 • Spracovanie druhotných surovín
 • Zber, zvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
 • Sanácia starých ekologických záťaží
 • Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov
 • Čistenie a údržba verejných priestranstiev
 • Prenájom a predaj nádob, kontajnerov, lisovacích zariadení a ďalšej techniky
 • Kontajnerová doprava
 • Výroba gumového granulátu a gumových lisovaných výrobkov
 • Komplexné odpadové hospodárstvo
 • Legislatívny servis v odpadovom hospodárstve

AVE holding Skupina AVE patrí medzi vedúce spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadom v centrálnej a východnej Európe. Okrem Slovenskej republiky pôsobí AVE aj v Českej republike, v Rumunsku a na Ukrajine. AVE holding je súčasťou EP INDUSTRIES, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné zoskupenia v Českej republike. Zahŕňa množstvo podnikov, ktoré pôsobia okrem odpadového hospodárstva aj v segmentoch energetického strojárenstva, dopravnej infraštruktúry a automobilového priemyslu.

Vedenie spoločnosti Konatelia:

 • RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
 • Ing. Vítězslav Tymr
 • Ing. Aleš Hampl, MBA

Členstvo v odborných zväzoch a organizáciách APOH

 • AVE v číslach EBITDA 2013/2014 : 2.400 000 EUR
 • Počet zamestnancov 2014: 230

Kontaktná e-mailová adresa spoločnosti: info@avesk.sk

Telefónne číslo spoločnosti (vrátnica): +421(0)2 5930 1071

AVE logo

Facebook