Rekonštrukcia na obecnom cintoríne

Rekonštrukcia na obecnom cintoríne zahŕňa vyhotovenie 14 zastavení krížovej cesty v dvojstrannom reliéfe, ktoré stvárnil drevorezbár Ján Palko z obce Štiavnik, okres Žilina. Tieto reliéfy, 14 zastavení ukrižovania Ježiša Krista sú ojedinelým dielom vo svete, pretože sú vyhotovené dvojstranne. Z jednej strany stvárňujú dejinné udalosti ukrižovania Ježiša Krista zo smeru od vchodu do cintorína smerom dozadu a spätný pohľad na reliéfy zobrazuje významných vierozvestcov, vladárov, košických mučeníkov a jednotlivých apoštolov. Ďalej sme nahradili pôvodné spráchnivené drevorezbárske sochy (plastiky) za nové s námetom zo života obce.

Projektanti nemali veľa práce, nakoľko celé dielo sa najskôr zrodilo v hlave starostu a konkrétne tesárske, murárske a architektonické návrhy zabezpečili naši pracovníci: Ján Budzák st., Ján Budzák ml., Stanislav Halčin a Ján Holuj, ktorí dokázali návrhy po stavebnej a konštrukčnej stránke fyzicky zrealizovať.

Kompletnou rekonštrukciou prebehlo aj sociálne zariadenie na obecnom cintoríne.

Premiestnili sme kríž z roku 1945 na dôstojné miesto tak, aby návštevníci cintorína mohli v dôstojných podmienkach umiestniť vence, kvety, zapáliť sviečky a pomodliť sa za zosnulých. Vytvorili sme podmienky na uloženie spopolnených pozostatkov – takzvaný urnový háj, kde sa budú ukladať spopolnené pozostatky zosnulých tak, aby sa k nim dali umiestniť kvety, vence a zapáliť sviečky. Vyhotovili sme altánok z drevenej konštrukcie, pod ktorý sme umiestnili všetky doteraz vyhotovené drevorezbárske diela (plastiky) s vianočnou a veľkonočnou tematikou. Máme záujem, aby umelecké diela (drevorezbárske plastiky, sochy) boli prístupné a vystavené celý rok. Drevorezbárske diela budú vždy vystavované v strede obce, tak ako sme zvyknutí v čase vianočných a veľkonočných sviatkov. Po skončení sviatkov sa sochy prevezú naspäť na cintorín pod drevený altánok.

Plastiky (drevorezbárske diela) stvárnili: Ján Palko, František Eštočin, Ján Podsklan, Miroslav Mlkvik, Stanislav Polek, Albert Šimrák a Ján Šeliga.

Okrem spomínaných umeleckých diel bolo vyhotovené ešte jedno umelecké dielo, ktoré znázorňuje všetky zrealizované stavby v obci Kechnec. Je to ojedinelý unikát, ktorý je umiestnený pri vchode na obecnom úrade. Autorom tohto diela je Miroslav Mlkvik z Vitanovej.

Vyhotovené umelecké diela a kompletná rekonštrukcia miestneho cintorína vytvárajú ojedinelú atmosféru úcty a dôstojnosti. Je to úprimná spomienka na tých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Spomíname aj na tých, ktorí sa narodili v našej obci, pochádzajú z našej obce a sú pochovaní na rôznych cintorínoch sveta, respektíve obetovali svoj život v rôznych vojnách a koncentračných táboroch. Toto všetko sa realizovalo na ich slávu a na znak poďakovania Pánu Bohu za všetko, v čom nám bol nápomocný, usmerňoval, riadil a ochraňoval nás.


Facebook