SPRAVILI SME SVOJPOMOCNE

Skrášľovanie obce Kechnec: výsadba na „Perínskej ceste“, na plochy pri bývalom poľnohospodárskom družstve – smerom k železničnej trati. Sú však aj takí občania, ktorí nám poškodzovali a znehodnocovali naše úsilie – kradli výsadbu a poškodzovali kvety a zeleň.

Hala – sklad na obecný stavebný, posypový a ostatný materiál, ktorá sa nachádza pri budovách Strediska správy a údržby priemyselnej zóny v Kechneci je už tesne pred dokončením.

Oplotenie okolo Sociálno-zdravotného komplexu vrátane vstupných brán sme vybudovali hlavne z dôvodu ochrany obecného majetku.

Vedľajšia vchodová brána na cintorín – doplnila a podčiarkla estetický vzhľad miestneho cintorína.

Povodňová ochrana (oplotenie okolo Sokolianského potoka) – v záujme zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce, so zreteľom na rešpektovanie súkromia okolitých nehnuteľností, obec Kechnec na vlastné náklady vybudovala zo zadnej strany záhrad, ktoré susedia s ochranným pásmom okolo Sokolianského potoka protipovodňové oplotenie z pohľadových železobetónových tvárnic, tak aby oplotenie vyhovovalo estetickej stránke ako aj účelnosti.

Otvorenie Súkromnej základnej školy v Kechneci v tomto roku sme vykonali aj prestavbu vnútorných priestorov Spoločenského centra pre účely zriadenia Súkromnej základnej školy, vrátane školskej jedálne a školského klubu detí. Z hľadiska stavebných úprav nebol tento projekt zvlášť náročný. Bolo však potrebné zabezpečiť rad administratívnych úloh viažucich sa k získaniu rôznych povolení na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a iných príslušných úradoch. Taktiež boli uskutočnené výberové konania na riaditeľa školy, učiteľku, vychovávateľku a vedúcu školskej jedálne. Všetky tieto administratívne úkony boli vykonané obcou Kechnec prostredníctvom Obecného združenia občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ktoré je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy v Kechneci. Uvedené posty boli obsadené nasledovne: riaditeľka školy – Mgr. Ibolya Straussová, učiteľka – Mgr. Ľubomíra Hovánová, vychovávateľka – Mgr. Andrea Janíková, vedúca školskej jedálne – Emília Miková.

Rekonštrukcia podkrovných priestorov v Športovom areáli – uskutočnili sme v strednej budove (nad regeneračným centrom) rekonštrukciu toaliet, kuchynky a šikmé strešné okná sa prerábajú na tzv. vikiere.

Facebook