Közzétéve Megnevezés kategória
02. 02. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 142023, Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 162021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý Iné Letölteni
30. 01. 2023 Oznámenie - výrub stromu Jozef Fečo Iné Letölteni
23. 01. 2023 Výberové konanie - riaditeľ-ka Materskej školy v Kechneci Iné Letölteni
20. 01. 2023 Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. Iné Letölteni
16. 01. 2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN - verejná vyhláška Iné Letölteni
10. 01. 2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kechnec č. 15/2023 Iné Letölteni
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 394/2022-R - Magna PT Iné Letölteni
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 395/2022-R - Magna PT Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 12/2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 9/2023 o poskytovaní elektronických služieb Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 8/2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 7/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 6 2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 5/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 4/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 2/2023 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 1/2023 o dani z nehnuteľností Iné Letölteni
14. 12. 2022 Rozpočet obce Kechnec na roky 2023-2025 Iné Letölteni
12. 12. 2022 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Gajdoš Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 13 2023 o miestnom poplatku za rozvoj Iné Letölteni
24. 11. 2022 Návrh VZN 12 2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Letölteni
Facebook