POZVÁNKA na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Kechnec


P O Z V Á N K A     Zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kechnec podľa zákona č. 369/1990 Z.z. § 12 ods. 1, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


dňa 23.11.2022 (streda) o 17.00 hod.

 

do kongresovej sály Obecného úradu v Kechneci.


 

Program: 


1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

7. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

8. Vystúpenie starostu.

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

11. Zriadenie komisií.

12. Určenie platu starostu obce.

13. Diskusia.

14. Záver.

     S úctou

                                                                            JUDr. Ing. Jozef Konkoly

                                                                                      starosta obce

Facebook