Zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky - z dôvodu afrického moru ošípaných

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, na základe návrhu Okresného úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO-2019/011926 zo dňa 26.8.2019 vydáva

zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky v čase od 27.8.2019 od 9.00 hod do odvolania


Facebook