Zrušenie zákazu vstupu do časti poľovného revíru Lúky - z dôvodu afrického moru ošípaných

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, ako miestne príslušný orgán miestnej územnej samosprávy v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a na základe odporúčania Okresného úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO-2019/011926 zo dňa 13.12.2019

ruší zákaz vstupu verejnosti do časti poľovného revíru Lúky nachádzajúcej sa východne od železničnej trate prechádzajúcej katastrálnym územím obce Kechnec odo dňa 13.12.2019 od 12.00 hod.,

nakoľko dôvody zákazu vstupu do časti poľovných revírov na k. ú. obce Kechnec pominuli.

Facebook