Pre investorov

Obec Kechnec ponúka spoluprácu na projektoch niekoľkými spôsobmi:

 • finančné partnerstvo s obcou Kechnec (podielové partnerstvo, PPP projekt)
 • možnosť riadenia projektu, v prípade záujmu aj postupný presun projektu na investora na základe individuálnych rokovaní
 • iné typy partnerstiev s obcou Kechnec (s príspevkom materiálov a technológii)

Ďalšie bezplatné služby

 • Príprava majetko-právneho vysporiadania pozemku, vrátane spracovania a podpísania kúpnej zmluvy na základe výsledkov geologických rozborov.
 • Spracovanie geometrického plánu geodetom.
 • Obec je stavebným úradom, ktorý zabezpečuje stavebnú agendu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie).
 • Investor samostatne rozhoduje pri výbere dodávateľov (projektantov, inžinierskej činnosti a atď.), obec v tomto procese vystupuje ako poradný orgán, ktorý upozorňuje na možné riziká.

Spoplatňované služby

 • Dodávka stravy pre zamestnancov v Priemyselnej zóne Kechnec
 • Odvoz komunálneho odpadu
 • Údržba areálu v zime a v lete (cesty, chodníky, osvetlenie, nezastavaná plocha)
 • Dodávka pitnej a priemyselnej vody
 • Čistenie a údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie of sewage system and raining canalization
Facebook